Затверджено    

                                                        Рішення першого пленарного

                                                        засідання другої сесії

Остерської міської ради VIII скликання

від 18 лютого 2021 р.№02-01-02/VIII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОСТЕРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

VIII СКЛИКАННЯ

 

РОЗДІЛ  1. Загальні положення

 

1.1. Постійні комісії Остерської міської ради VIIІ скликання (далі – постійні комісії) є органами  міської ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень  міської ради, її виконавчого комітету.

1.2. Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.           

1.3. Діяльність постійних комісій координує секретар  міської ради.

1.4. Депутати міської ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

1.5. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою, з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

1.6. У своїй роботі постійні комісії Остерської міської  ради керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» іншими нормативно-правовими актами, Регламентом Остерської міської ради VIІ скликання та цим Положенням.

 

РОЗДІЛ 2. Перелік постійних комісій

1. Комісія  з питань бюджету, комунальної власності та соціально економічного розвитку.

2. Комісія з питань регулювання земельних відносин, розвитку території.

3. Комісія з питань освіти, охорони здоров`я, культури, туризму, законності та правопорядку, депутатської етики.

 

РОЗДІЛ 3. Порядок формування постійних комісій  міської ради

 

3.1.Постійні комісії Остерської міської ради (далі – комісії) обираються  міською радою на строк її повноваження у складі голови та членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.     

3.2.Перелік комісій, їх кількісний і персональний склад визначається  міською радою.

3.3.Заступника та секретаря відповідна комісія обирає на першому засіданні.

3.4. Голова, його заступник та секретар комісії не можуть бути представниками однієї депутатської фракції або групи.

3.5. Голова комісії може бути переобраний у будь-який час за рішенням Остерської міської ради відповідно до поданням  міського голови, секретаря  міської  ради, рішенням більшості членів від загального складу постійної комісії або 1/3 від загального складу депутатів  міської ради.

3.6. До складу комісій не можуть бути обрані  міський голова та секретар  міської ради.

3.7. Депутат міської  ради може бути членом лише однієї постійної комісії.

3.8. При обранні депутатів до постійних комісій враховуються побажання депутата щодо роботи у відповідній комісії, його фах, рівень професійної підготовки та інші чинники.   

3.9. Формування постійних комісій може здійснюватися, якщо на цьому наполягає хоча б одна депутатська група чи фракція, на засадах пропорційного представництва депутатських груп і фракцій.

3.10.Утворення і розпуск (саморозпуск) депутатських груп і фракцій  не може бути підставою для перегляду персонального складу постійних комісій  міської ради.

3.11. Протягом строку повноважень  Остерська міська рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати наявні, вносити зміни до їх назв, персонального та кількісного складу.

 

РОЗДІЛ 4. Повноваження постійних комісій міської  ради

 

4.1 Діяльність постійних комісій ради спрямована на сприяння ефективній, якісній та неперервній роботі Осстерської міської ради.

4.2 У міжсесійний період постійні комісії ради здійснюють попередній розгляд  і підготовку питань, які належать до відання міської ради.  

4.3. До повноважень постійних комісій ради відноситься:

1) попередній розгляд проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, місцевого бюджету, звіти про їх виконання;       

2) вивчення та підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, які виносяться на розгляд ради;

3) участь у підготовці проєктів рішень ради, підготовка висновків з питань, які належать до відання комісії;

4) попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження  міською радою, згідно з чинним законодавством, підготовка рекомендацій з цих питань;

5) за дорученням  міської  ради,  міського голови, секретаря  міської ради або за власною ініціативою здійснення вивчення та перевірки діяльності підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету підприємств, установ, закладів  та організацій з питань, віднесених до відома ради, і інших суб'єктів, незалежно від форми власності. Підготовка рекомендацій та висновків комісії за наслідками таких перевірок;

6) здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету;

7) розгляд пропозицій, заяв та звернень, що надійшли на розгляд комісії та підготовка відповідних рекомендацій та висновків за результатами їх розгляду.

4.4. Постійні комісії   міської ради мають право:

1) отримувати від керівників органів, підприємств, установ і організацій, їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи з питань, які належать до функціональної спрямованості комісії;

2) одержувати від посадових осіб, яким адресовані доручення постійних комісій, у встановлений ними термін повідомлення про їх розгляд та вжиті заходи;

3) залучати до участі в роботі комісії представників громадськості, спеціалістів управлінь та відділів виконавчого комітету за погодженням з відповідними керівниками;

4) в порядку контролю за виконанням рішень ради, виконавчого комітету заслуховувати на своїх засіданнях повідомлення заступників  міського голови                 з питань діяльності виконавчих органів ради, начальників управлінь та відділів виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, об'єднань, установ та організацій, незалежно від форм власності, вносити пропозиції з цих питань на розгляд сесії;

5) вносити пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання ради;

6) виступати з доповідями та співдоповідями на сесіях  міської ради.

4.5. Постійні комісії зобов'язані:

1) якісно та ефективно здійснювати розгляд питань, що належать до їх відання;

2) звітувати перед міською радою про свою роботу у строки визначені  міською радою, але не рідше одного разу на рік;

3) своєчасно виконувати доручення ради,  міського голови, секретаря ради             та інформувати про їх виконання;

4) здійснювати контроль за виконанням наданих комісією доручень;

5) вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, своєчасно розглядати листи та звернення громадян, у межах компетенції надавати відповіді на такі листи та звернення.

 

РОЗДІЛ  5. Організація роботи постійних комісій  міської ради

 

5.1.Постійні комісії Остерської міської ради організовують свою роботу відповідно до Регламенту  міської ради VIIІ скликання та цього Положення.

5.2.Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які скликаються в міру необхідності, проводяться відповідно до затверджених комісіями планів  і є правомочними, якщо на них присутні не менше як половина від загального складу комісії.

5.3.Організація роботи постійних комісій покладається на голову комісії, у разі його відсутності або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії, а у випадку відсутності заступника -  секретар комісії.

5.4. Члени комісії зобов'язані брати участь в роботі постійної комісії, до складу якої вони входять. В роботі комісії можуть брати участь депутати міської ради, які не входять до складу даної комісії, з правом дорадчого голосу.

5.5. У разі неможливості прибуття на засідання член комісії завчасно повідомляє про це голову постійної депутатської комісії.

5.6. За результатами вивчення та розгляду питань постійні комісії готують рекомендації. Рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем. Протокол засідання постійної комісії підписується головою і секретарем комісії та зберігається у секретаря міської ради.

5.7. Для підготовки запланованих питань постійні комісії можуть утворювати підготовчі і робочі групи з числа депутатів, із залученням спеціалістів, представників органів влади, громадських організацій.

5.8. В залежності від характеру питання комісії можуть проводити перевірки виконання конкретних рішень. По закінченню перевірки складається довідка.

5.9. Питання, які належать до відома кількох постійних комісій, можуть, за дорученням   міської ради, міського голови, секретаря міської ради, розглядатися спільно. Спільні засідання веде один із голів цих комісій за взаємним погодженням. Рекомендації з питань, які розглядаються на спільних засіданнях, приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісії і підписуються головами відповідних комісій.

5.10. В роботі постійних комісій можна використовувати виїзні засідання, які дають можливість більш повно виявити недоліки, глибоко і всебічно розібратися з обставинами, вивчити громадську думку.

5.11.Тривалість засідання комісії залежить від кількості питань, які вона розглядає і визначається конкретно на кожному засіданні.

 

РОЗДІЛ  6. Обов’язки голови постійної комісії міської ради

 

6.1. Голова постійної комісії міської ради:

1) безпосередньо здійснює організацію роботи постійної комісії, скликає та веде засідання відповідної комісії;

2) визначає завдання, розподіляє обов’язки та повноваження між усіма членами комісії;

3) аналізує результати роботи комісії та вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності комісії;

4) забезпечує організаційну підготовку робочих засідань комісії;

5) про час та місце проведення засідань комісії ставить до відома  міського голову, секретаря міської ради, голів постійних комісій міської ради та керуючого справами виконавчого комітету міської ради;

6) відповідає за підготовку звітів, довідок, рекомендацій та пропозицій з питань, віднесених до функціональної спрямованості комісії;

7) представляє комісію у взаємовідносинах з іншими постійними комісіями Остерської міської ради, виконавчим комітетом, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами виконавчих органів ради та їх посадовими особами, з підприємствами, установами, закладами та організаціями, незалежно від форм власності, з питань віднесених до компетенції комісії.

8) організує роботу по контролю за виконанням доручень комісії.

9) підтримує зв’язки із засобами масової інформації з питань забезпечення гласності та відкритості в роботі комісії.   

 

РОЗДІЛ 7. Функціональна спрямованість постійних комісій  міської ради

7.1.  Комісія    з   питань   бюджету,   комунальної власності  та соціально

економічного розвитку:

1) готує висновки та рекомендації з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;

2) контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій, бюджету та фінансів;

3) з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;

4) з питань планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, бюджету та фінансів перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки

пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

5) перед винесенням їх розгляд ради погоджує проєкти рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва;

6) попередньо розглядає інвестиційні проєкти та програми, у тому числі ті, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проєктів міжнародної технічної допомоги;

7) бере участь у підготовці проєкту місцевого бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень, затвердження;

8) контролює виконання рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва виконавчими органами та посадовими особами

ради, юридичними особами, засновником (співзасновником) або учасником яких є рада;

9) готує рекомендації по виявленню резервів і джерел додаткових доходів до місцевого бюджету;

10) попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення позабюджетних цільових фондів ради, затвердження положень про ці фонди та здійснює контроль за їх використанням;

11) вносить на розгляд ради пропозиції щодо місцевих податків і зборів, встановлення податкових пільг, залучення фінансово-кредитних ресурсів;

12) бере участь в розробці проєктів рішень, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм;

13) вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок, надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

14) розглядає проєкти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проєктів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;

15) попередньо вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо внесення змін до рішень про місцеві бюджети, прийняті Остерською міською радою (у тому числі й попередніх скликань).

16) готує висновки та рекомендації з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

17) контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями

ради, з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

18) з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та надає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

19) перед винесенням їх на розгляд ради погоджує проєкти рішень ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

20) перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

21) попередньо розглядає та узгоджує відповідні розділи і показники проєктів планів соціально-економічного розвитку та бюджету з питань у сфері комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження, звітів про їх виконання, виносить по них висновки, пропозиції та рекомендації;

22) не рідше одного разу на квартал заслуховує звіт заступника Остерського міського голови про роботу  житлово-комунального господарства, керівників підпорядкованих йому підприємств, незалежно від форм власності;

23) погоджує тарифи на послуги в житлово-комунальній сфері, виносить відповідні висновки та рекомендації;

24) погоджує виділення та продаж земельних ділянок під будівництво соціального житла та інших об’єктів, які використовують газ, електроенергію, тепло, воду, інженерні мережі;

25) контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;

26) контролює процес приватизації комунального майна, дотримання законодавства з питань приватизації та проводить аналіз її наслідків надаючи раді раз на рік детальний звіт про хід приватизації;

27) попередньо розглядає і подає погодження про передачу в оренду цілісних майнових комплексів і нежитлових приміщень;

28) розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації об’єктів комунальної власності;

29) вносить пропозиції та рекомендації по наданню пільг в орендній платі, щоквартально проводить аналіз доцільності і ефективності від зданих в оренду приміщень.

 7.2. Комісія з питань регулювання земельних відносин, розвитку території:

1) готує висновки та рекомендації з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;

2) контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;

3) з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;

4) перед винесенням їх  на розгляд ради погоджує проєкти рішень ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою; питань про надання дозволів на проєктування, будівництво, розширення, реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних пам’яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури, щодо розміщення, будівництва і реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об’єктів, розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами, з питання земельних ділянок під будівництво, зміни цільового призначення земельних ділянок;

5) перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території Остерської об`єднаної  територіальної громади з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

6) попередньо розглядає відповідні розділи і показники проєктів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;

7) погоджує проєкти рішень ради про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, генплану забудови та архітектурно-планувального завдання, оформлення права користування земельною ділянкою, надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без оформлення матеріалів вибору;

8) розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації земельних ділянок;

9) попередньо розглядає проєкти рішень про скасування попередніх рішень Остерської міської ради (у тому числі ради попередніх скликань), а також інших

рад, що увійшли до Остерської міської  територіальної громади, їхніх виконавчих органів, з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;

10) ініціює проведення громадської екологічної експертизи, оприлюднення її результатів  і подання їх органам, уповноваженим приймати  рішення щодо  розміщення, проєктування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, пов’язаних із використанням природного середовища;

11) погоджує пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території, розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції і бізнес-плани юридичних осіб щодо розвитку окремих територій та будівництва об’єктів архітектури;

12) розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, приватизації, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб;

13) погоджує визначення та проведення вибору у встановленому законом порядку і надання відповідно до рішень ради землі для містобудівних потреб;

14) попередньо розглядає і погоджує проєкти рішень виконавчого комітету з питань будівництва чи надання земельних ділянок, крім питань перепланування та добудови балконів, лоджій;

15) погоджує виділення бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та ремонт житла і не житлових приміщень;

16) контролює виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою територій населених пунктів Остерської міської   територіальної громади, забезпечення чистоти і порядку, інших рішень ради.

17) ініціює перегляд раніше прийнятих, але не виконаних рішень ради та виконавчого комітету з питань надання земельних ділянок у власність чи користування.

7.3. Комісія з питань   освіти, охорони здоров`я, культури, туризму, законності та правопорядку, депутатської етики:

1) готує висновки та рекомендації з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства (далі за текстом – гуманітарних питань);

2) контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з гуманітарних питань;

3) з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з гуманітарних питань;

4) попередньо розглядає відповідні розділи і показники проєктів планів соціально-економічного розвитку та бюджету (у гуманітарній сфері), звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;

5) погоджує виділення бюджетних коштів та їх розподіл між закладами освіти, культури, туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства та здійснює контроль за їх використання;

6) заслуховує (не менше 1 раз в рік) звіти заступника Остерського міського голови з гуманітарних питань, начальників Відділу культури, Відділу освіти, Центру надання адміністративних послуг, директора Територіального центру надання соціальних послуг, відділів та інших структурних підрозділів ради про їх роботу, виконання рішень ради;

7) бере участь у розробці програм, що сприяють  роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у гуманітарній сфері;

8) здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням  та використанням культурного надбання;

9) контролює вирішення питань про надання пільг та допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни та учасникам бойових дій.

10) готує висновки та рекомендації з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради;

11) контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради;

12) з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та надає за результатами звіт, який включає висновки і рекомендації щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та Регламенту;

13) з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

14) перед винесенням їх на розгляд ради погоджує проєкти рішень ради з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради, інших документів, що стосуються порядку роботи ради та її постійних комісій;   

15) систематично, але не рідше одного разу на квартал, готує на розгляд ради довідкові та інші матеріали про роботу депутатів в раді та її органах, а також контролює виконання ними рішень, доручень ради;

16) здійснює моніторинг дотримання Регламенту ради, положень та інших регламентних документів ради та готує відповідні проєкти рішень ради, з метою покращення роботи, притягнення порушників до відповідальності;

17) залучає представників правоохоронних органів до спільних напрацювань в охороні громадського порядку, захисті прав громадян;

18) ініціює, проводить або долучається до перевірок забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян в установах та організаціях всіх форм власності;

19) вивчає діяльність правоохоронних органів на території громади, раз на півріччя вносить на розгляд ради інформацію щодо їх діяльності;

20) здійснює контроль за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

21) сприяє координації дій ради з іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

22) попередньо вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо приведення актів, виданих Остерською міською радою, що увійшли до Остерської міської територіальної громади, та їхніми виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;

23) опікується питаннями, пов’язаними із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням міським головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає міському голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

РОЗДІЛ  8. Взаємодія постійних комісій  міської ради з виконавчим комітетом, іншими виконавчими органами ради, їх структурними підрозділами та посадовими особами

 

8.1. Рекомендації, висновки та пропозиції постійних комісії надаються секретарю міської ради у письмовому вигляді з обов’язковою реєстрацією.

8.2. Виконавчий комітет, виконавчі органи   міської ради, їх структурні підрозділи та посадові особи зобов’язані в строки розглянути надані відповідною комісією доручення, пропозиції та висновки з наданням, на вимогу такої комісії, письмових пояснень з кожного питання, винесеного  як проєкт рішення міської ради на її розгляд.

8.3. У випадку відхилення рекомендації постійної комісії  міської ради виконавчим комітетом ради, іншим виконавчим органом міської ради,                           його структурним підрозділом чи посадовою особою, комісія має право повторно винести свої рекомендації та висновки на їх повторний розгляд.

8.4. Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд  міської ради проєкт рішення з порушеного питання.

8.5. Виконавчий комітет, виконавчі органи  міської ради, їх структурні підрозділи та посадові особи, на вимогу постійної комісії, надають інформацію про розгляд доручень, пропозицій, висновків та рекомендацій прийнятих комісією.

8.6. Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету  міської ради, інших виконавчих органів ради, їх структурних підрозділів та посадових осіб з питань, віднесених до компетенції комісії.